1. Tieto pravidlá definujú podmienky používania webovej lokality kozmali.sk: Prevádzkovateľom stránky KOZMALI.SK (ďalej len „stránka“) je spoločnosť Dominik Kozmáli – DOK PRODUCTiON©, IČO 48334545, so sídlom Okružná ul. 5, 934 01 Levice, s detašovaným pracoviskom v Bratislave.


2. Údaje poskytnuté používateľom v registračnom formulári budú využité výlučne na prevádzku stránky a poskytovanie ním vyžiadaných služieb. Používateľ môže prevádzkovateľovi dobrovoľne udeliť samostatný súhlas na využitie osobných údajov aj na iné ako vyššie uvedené účely. Na poskytovanie niektorých služieb stránky, meranie návštevnosti a na prevádzku systému zobrazujúceho reklamu prevádzkovateľ využíva technológiu cookies. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje používateľa. Prečítajte si úplné Zásady ochrany osobných údajov.


3. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah uverejnený na stránke (ďalej len „obsah“) je chránený autorskými právami Dominik Kozmáli – DOK PRODUCTiON©, autorov pôvodných materiálov a tretích strán.


4. Časť obsahu na stránke kozmali.sk je voľne prístupná všetkým používateľom, ktorí disponujú technickým vybavením umožňujúcim pripojenie do internetu a zobrazenie stránky. Prístup k iným častiam obsahu môže byť spoplatnený alebo podmienený bezplatnou registráciou, či iným spôsobom. Prevádzkovateľ rozhoduje o prístupnosti/neprístupnosti a spoplatnení/nespoplatnení obsahu podľa vlastného uváženia.


5. Prevádzkovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb stránky pri vynaložení ekonomicky opodstatnených nákladov. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.


6. Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránke.


7. Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním obsahu a využívaním služieb stránky. Súčasťou obsahu stránky je aj reklama obchodných partnerov prevádzkovateľa.


8. Prevádzkovateľ umožňuje v rámci niektorých svojich služieb zaregistrovaným používateľom nezávislé publikovanie vlastného obsahu, najmä názorov na iný obsah. Za tento obsah je zodpovedný používateľ – autor obsahu – a je v jeho vlastnom záujme, aby sa vyvaroval právne postihnuteľného konania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov čitateľov v diskusiách ku článkom, v diskusných fórach, poradniach. Napriek tomu prevádzkovateľ, čitateľmi vytvorený obsah monitoruje a vyhradzuje si právo podľa vlastného uváženia nežiaduce príspevky vymazávať.


9. Používateľ nesmie šíriť, podieľať sa na šírení alebo predaji a ďalšej distribúcii obsahu bez písomného súhlas prevádzkovateľa. Kopírovanie a skladovanie obsahu pre iné ako nekomerčné účely je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.


10. Používateľ stránky môže prostredníctvom platobných metód uvedených na stránke darovať poskytovateľovi finančný dar. Darca si môže vybrať finančný príspevok z vopred predvolených možností alebo môže zadať aj ľubovoľnú sumu. Akékoľvek peňažné dary poskytnuté prevádzkovateľovi od používateľa, cez platobné metódy uvedené na stránke, sú vykonané používateľom z dobrovoľnej a slobodnej vôle. Nie sú súdne ani právne vymáhateľné od oboch zúčastnených strán. Všetky finančné prostriedky poslané používateľom cez platobné metódy uvedené na stránke, sú považované za dobrovoľný dar a podporu prevádzkovateľa.


11. Za akékoľvek informácie, ktoré sa používateľ na stránke dozvie a akýmkoľvek spôsobom ich použije, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. Všetko čo je na stránke zverejnené, je považované za názor a presvedčenie prevádzkovateľa. Názory a presvedčenia môže prevádzkovateľ časom meniť. Nejedná sa o predaj informácií, takže čokoľvek sa používateľ dozvie, nemá právo na reklamáciu. Prevádzkovateľa však v prípade nájdenia chyby, podľa jeho uváženia môže používateľ kontaktovať a prevádzkovateľ zváži, či je opodstatnená. Akokoľvek používateľ informácie využije alebo nevyužije, jedná zo svojej slobodnej vôle. Právo na chyby prevádzkovateľa sú vyhradené.

Používaním stránky súhlasíte s jej podmienkami používania.